کاش شاید بود

 

شاید می فهمیدی منظور من از زیستن تو را بردن از از غرق شدنت در زندگی نیست

کاش می دانستی من هیچ وقت نخواستم تو را در اکنون هایت

کاش می فهمیدی تو را دوست داشتن برای لحظه ای حتی چقدر اسفناک زیباست

کاش می دیدی زمانی که دیدارمان از برای خواهش من است

کاش حتی برای لحظه ای نه چندان کوتاه می شد در بودن ها زیست

کاش دلم هیچ وقت تنگ نمی شد و دلتنگ می ماند

شاید برای لحظه ای نه چندان کوتاه حتی لحظه ای نه چندان کوتاه

بودی...........................

رفتنرفتن

/ 1 نظر / 31 بازدید